zostań najlepszym młodym mechanikiem

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MŁODY MECHANIK NA MEDAL 2020

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń,
e-mail: biuro@pigmiur.pl, www.agroshow.pl  

 

I. CELE KONKURSU

 1. Wyłonienie ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa w Polsce w 2020 roku, oraz reprezentanta na międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych Worldskills 2021.
 2. Rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych.
 3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej.
 4. Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
 5. Popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły rolniczej:
  1. klas I - III technikum,
  2. klasy I technikum uzupełniającego,
  3. klas I - II zasadniczej szkoły zawodowej,

który na dzień 31 sierpnia 2020 r. nie ukończył 21 lat

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie elektronicznej rejestracji w systemie na stronie www.mlodymechaniknamedal.agroshow.pl do dnia 19 kwietnia 2020 r.
 2. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając w szczególności następujące dane:
 • imię, nazwisko, adres, e-mail, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy,
 • nazwę, adres szkoły, kierunek kształcenia,
 • stopień znajomości języka angielskiego.
 1. Dokonanie rejestracji przez uczestnika oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z konkursem i jego promocją a także akceptację Regulaminu Konkursu.
 2. Dodatkowo szkoła, do której uczęszcza uczestnik zobowiązana jest przesyłać na adres Organizatora prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia ucznia/ów do Konkursu.

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo:
 1. pierwszy etap – eliminacje
 2. drugi etap – Wielki Finał
 1. Konkurs obejmuje znajomość zagadnień naprawy maszyn rolniczych oraz ich budowę
  i eksploatację, a także pytania z wiedzy ogólnej.

 

 

 

A. Eliminacje

 1. Podczas eliminacji oceniana będzie wiedza teoretyczna uczestników.
 2. Uczestnicy rozwiązywać będą trzy testy z wiedzy technicznej: pierwszy do 19 kwietnia 2020 r., drugi w okresie od 20 kwietnia
  do 15 maja 2020 r., natomiast trzeci w okresie od 16 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie o czym Organizator informować będzie na swojej stronie internetowej i profilu facebookowym.
 3. Zestaw testowy zawierać będzie 25 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź
  z możliwych jest poprawna)
  . Na rozwiązanie każdego z testów uczestnik będzie miał 9 minut.  Za każdą prawidłowo odpowiedź otrzymuje się 1 pkt. Po zakończeniu testu uczestnik uzyska informację o łącznej liczbie zdobytych punktów, bez odnoszenia ich do poszczególnych pytań. 
 4. Dobór zestawu pytań jest losowy.
 5. Testy uczestnik rozwiązuje on-line po wcześniejszym zalogowaniu się na swoim koncie. Test zapisywany jest w systemie po jego ukończeniu.
 6. W przypadku wylogowania się przed ukończeniem testu, nie jest on zapisywany i przy ponownym zalogowaniu uczestnik otrzymuje nowy zestaw pytań, a czas na rozwiązanie testu zostanie pomniejszony o ilość czasu, jaka upłynęła w trakcie poprzedniej próby. Maksymalna ilość prób (logowań) to 3, po przekroczeniu tej ilości uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie klasyfikowany.
 7. Uczestnicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje aktualne miejsce w rankingu.
 8. Do finałów awansuje 10 uczestników zgłoszonych przez szkołę, którzy uzyskają najwięcej punktów z tym, że nie więcej niż 2 z tej samej szkoły. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów, o pozycji decyduje czas rozwiązywania testów.
 9. Jeżeli po weryfikacji okaże się, że finalista nie spełnia warunków określonych w pkt II.1. zostanie on zdyskwalifikowany, nie będzie klasyfikowany a na jego miejsce wejdzie osoba, z kolejną najwyższą ilością punktów.

B. Wielki Finał

 1. Podczas finałów oceniane będą zarówno umiejętności praktyczne uczestników jak i ich wiedza teoretyczna.
 2. Finały odbędą się podczas XXII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW
  w Bednarach gm. Pobiedziska w piątek 18 września 2020 r. (tzw. „Dzień dla Szkół”). Uczestnik zobowiązany jest dojechać na teren wystawy wraz z opiekunem.  
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu praktycznego również w terminie wcześniejszym. 
 4. Podczas sprawdzianów finaliści będą równocześnie wykonywali czynności, oceniane
  i punktowane przez Komisję Konkursową.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w finale. Następne pozycje zajmą uczestnicy z kolejną największą łączną liczbą punktów.  Punkty
  z eliminacji nie będą uwzględniane.

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową powołuje Organizator.

 

V. NAGRODY

 1. Nagrody dla uczestników:

- 1 miejsce – staż / praktyka w zakładzie produkcyjnym lub serwisowym będącym członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych lub wskazanym przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (nagroda zawiera: koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia w czasie trwania stażu / praktyki, kieszonkowe w wysokości 1000 zł)

- 2 miejsce – staż / praktyka w zakładzie produkcyjnym lub serwisowym będącym członkiem do Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych lub wskazanym przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (nagroda zawiera: koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia w czasie trwania stażu / praktyki, kieszonkowe w wysokości 800 zł)

- 3 miejsce – staż / praktyka w zakładzie produkcyjnym lub serwisowym będącym członkiem do Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych lub wskazanym przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (nagroda zawiera: koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia w czasie trwania stażu / praktyki, kieszonkowe w wysokości 600 zł)

 

Miejsce i termin zostanie wybrany na zasadzie wzajemnego porozumienia pomiędzy laureatem, nauczycielem, przedstawicielem Izby i przedstawicielem producenta lub serwisu.

 1. Dodatkowo przyznane zostaną również nagrody dla szkół, których uczniowie zajmą 1, 2 lub 3 miejsce w Konkursie w kwocie:

- 1 miejsce – 3000 zł brutto

- 2 miejsce – 2000 zł brutto

- 3 miejsce – 1000 zł brutto

oraz nagrody dla nauczycieli przygotowujących ucznów do zawodów (po jednym z każdej szkoły), którzy zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w wysokości 1000 zł.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału lub zwiększenia ogólnej puli nagród oraz możliwość dodatkowego przyznania wyróżnień.
 2. W przypadku, gdy nagroda podlegać będzie podatkowi dochodowemu, przekazana zostanie laureatowi po przekazaniu przez niego wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej
 3. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
  XXII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w piątek 18 września 2020 r.
 4. Dodatkowo zdobywcy trzech pierwszych miejsc rywalizować będą o możliwość startu i reprezentowania Polski na międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych Worldskills w 2021 roku. Warunkiem uczestnictwa jest aby uczestnik w momencie zawodów Worldskills był w wieku 18-22 lat oraz w stopniu zadowalającym posługiwał się językiem angielskim. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zapewni niezbędne kursy, szkolenia, warsztaty, których celem będzie najlepsze przygotowanie uczestnika do zawodów. Uczestnik, który weźmie udział w konkursach międzynarodowych zostanie wyłoniony przez  komisję powołana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
 5. Organizator dopuszcza możliwość rywalizacji o udział w konkursach umiejętności zawodowych Worldskills finalistów spoza pierwszej trójki.

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi podstawę do przeprowadzenia VIII Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich „Młody Mechanik na Medal” w 2020 r. oraz kwalifikacji do konkursu Worldskills 2021.
 2. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołań.
 3. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych Organizatora, a także w prasie branżowej i w innych publikatorach.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania i nieklasyfikowania uczestnika, a także wstrzymania lub cofnięcia przyznanej nagrody w wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem można kierować do Organizatora pocztą elektroniczną na adres mlodymechaniknamedal@pigmiur.pl.
 6. Przystąpienie do Konkursu i udział w nim jest bezpłatny.
 7. Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn i bez ponoszenia
  z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem a także w sprawach jego interpretacji
  i wszelkich sprawach spornych decyduje ostatecznie Organizator Konkursu.

 

 

 

 

 

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl