zostań najlepszym młodym mechanikiem

Regulamin

REGULAMIN

IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

„MŁODY MECHANIK NA MEDAL”

 

ORGANIZATOR KONKURSU
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń,
e-mail: biuro@pigmiur.pl, www.agroshow.pl  

I. CELE KONKURSU
1.    Wyłonienie ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa w Polsce w 2023 roku, oraz reprezentanta na międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych Worldskills 2024.
2.    Rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych.
3.    Podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej.
4.    Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
5.    Popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.    Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły kształcącej w zawodach szkolnictwa branżowego w branży rolno-hodowlanej:
1.    klas I - IV technikum, 
2.    klasy I branżowej szkoły II stopnia,
3.    klas I - III branżowej szkoły I stopnia.
który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie ukończy 21 lat
1.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie elektronicznej rejestracji w systemie na stronie www.mlodymechaniknamedal.agroshow.pl do dnia 30 kwietnia 2023 r.
2.    Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając w szczególności następujące dane:
    imię, nazwisko, adres, e-mail, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy,
    nazwę, adres szkoły, kierunek kształcenia,
    stopień znajomości języka angielskiego.
3.    Dokonanie rejestracji przez uczestnika oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z konkursem i jego promocją a także akceptację Regulaminu Konkursu.
4.    Dodatkowo szkoła, do której uczęszcza uczestnik zobowiązana jest przesyłać na adres Organizatora prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia ucznia/ów do Konkursu.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1.    Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo:
1)    pierwszy etap – eliminacje
2)    drugi etap – Wielki Finał
2.    Konkurs obejmuje znajomość zagadnień naprawy maszyn rolniczych oraz ich budowę
i eksploatację, a także pytania z wiedzy ogólnej.

A. Eliminacje
3.    Podczas eliminacji oceniana będzie wiedza teoretyczna uczestników.
4.    Uczestnicy rozwiązywać będą trzy testy z wiedzy technicznej: pierwszy do 30 kwietnia 2023 r., drugi w okresie od 1 maja  
do 15 maja 2023 r., natomiast trzeci w okresie od 16 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie o czym Organizator informować będzie na swojej stronie internetowej i profilu facebookowym.
5.    Zestaw testowy zawierać będzie 25 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź
z możliwych jest poprawna). Na rozwiązanie każdego z testów uczestnik będzie miał 9 minut.  Za każdą prawidłowo odpowiedź otrzymuje się 1 pkt. Po zakończeniu testu uczestnik uzyska informację o łącznej liczbie zdobytych punktów, bez odnoszenia ich do poszczególnych pytań.  
6.    Dobór zestawu pytań jest losowy.
7.    Testy uczestnik rozwiązuje on-line po wcześniejszym zalogowaniu się na swoim koncie. Test zapisywany jest w systemie po jego ukończeniu.
8.    W przypadku wylogowania się przed ukończeniem testu, nie jest on zapisywany i przy ponownym zalogowaniu uczestnik otrzymuje nowy zestaw pytań, a czas na rozwiązanie testu zostanie pomniejszony o ilość czasu, jaka upłynęła w trakcie poprzedniej próby. Maksymalna ilość prób (logowań) to 3, po przekroczeniu tej ilości uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie klasyfikowany.
9.    Uczestnicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje aktualne miejsce w rankingu.
10.    Do finałów awansuje 5 uczestników zgłoszonych przez szkołę, którzy uzyskają najwięcej punktów z tym, że nie więcej niż 1 z tej samej szkoły. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów, o pozycji decyduje czas rozwiązywania testów.
11.    Jeżeli po weryfikacji okaże się, że finalista nie spełnia warunków określonych w pkt II.1. zostanie on zdyskwalifikowany, nie będzie klasyfikowany a na jego miejsce wejdzie osoba, z kolejną najwyższą ilością punktów.
B. Wielki Finał
12.    Podczas finałów oceniane będą umiejętności praktyczne uczestników.
13.    Finały odbędą się podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW
w Bednarach gm. Pobiedziska w dniu 22 września 2023 r. (tzw. „Dzień dla Szkół”). Uczestnik zobowiązany jest dojechać na teren wystawy wraz z opiekunem.  
14.    Dopuszcza się przeprowadzenie Finału w innym terminie, o którym organizator poinformuje uczestników.
15.    Podczas sprawdzianów finaliści będą równocześnie wykonywali czynności, oceniane
i punktowane przez Komisję Konkursową.
16.    Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w finale. Następne pozycje zajmą uczestnicy z kolejną największą łączną liczbą punktów.  Punkty
z eliminacji nie będą uwzględniane.
17.    Finał IX edycji konkursu Młody Mechanik na Medal będzie równocześnie eliminacjami do międzynarodowego konkursu WorldSkills 2024, który odbędzie się w Lyonie we Francji. Zwycięzca konkursu zostanie automatycznie reprezentantem Polski w konkursie WorldSkills w konkurencji Technologia Pojazdów Ciężkich.


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Komisję Konkursową powołuje Organizator.

V. NAGRODY
1.    Nagrody dla uczestników:
- 1 miejsce – możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych WorldSkills 2024 w Lyonie / 3000 zł brutto
- 2 miejsce – 1500 zł brutto
- 3 miejsce – 1000 zł brutto

2.    Dodatkowo przyznane zostaną również nagrody dla szkół, których uczniowie zajmą 1, 2 lub 3 miejsce w Konkursie w kwocie:
- 1 miejsce – 3000 zł brutto
- 2 miejsce – 2000 zł brutto
- 3 miejsce – 1000 zł brutto
oraz nagrody dla nauczycieli przygotowujących uczniów do zawodów (po jednym z każdej szkoły), którzy zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w wysokości 1000 zł brutto.
3.    Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału lub zwiększenia ogólnej puli nagród oraz możliwość dodatkowego przyznania wyróżnień.
4.    W przypadku, gdy nagroda podlegać będzie podatkowi dochodowemu, przekazana zostanie laureatowi po przekazaniu przez niego wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej.
5.    Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w piątek 22 września 2023 r.
6.    Organizator dopuszcza możliwość udziału w konkursie umiejętności zawodowych WorldSkills innego uczestnika - finalistę konkursu.


VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi podstawę do przeprowadzenia IX Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich „Młody Mechanik na Medal” w 2023 r. oraz kwalifikacji do konkursu Worldskills 2024.
2.    Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące, a od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołań.
3.    W przypadku podejrzenia logowania z wielu kont przez jednego użytkownika, Organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania użytkownika (nie brania pod uwagę wyników testów wypełnionych z kont budzących jednoznaczne wątpliwości).
4.    Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych Organizatora, a także w prasie branżowej i w innych publikatorach.
5.    Organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania i nieklasyfikowania uczestnika, a także wstrzymania lub cofnięcia przyznanej nagrody w wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
6.    Wszelkie pytania i wątpliwości związane z konkursem można kierować do Organizatora pocztą elektroniczną na adres mlodymechaniknamedal@pigmiur.pl.
7.    Przystąpienie do Konkursu i udział w nim jest bezpłatny.
8.    Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn i bez ponoszenia
z tego tytułu żadnych konsekwencji.
9.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem a także w sprawach jego interpretacji
i wszelkich sprawach spornych decyduje ostatecznie Organizator Konkursu.

 

 

 

 

Sponsorzy

  • JCB Interhandler
  • John Deere

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl